poletje

Javljanje okvar

javljanje-okvar

Med 6h in 14h : 02 872 11 10
Izven del. časa: 041 600 735

Javno komunalno podjetje Dravograd je organizirano kot družba z omejeno odgovornostjo in izvaja gospodarske javne službe v skladu z odlokom na območju občine Dravograd. Za občino Dravograd je značilna reliefna razgibanost in razpršenost poseljenosti. Občani živijo v petih krajevnih skupnostih, in sicer: Dravograd, Črneče, Libeliče, Šentjanž in Trbonje. Občina obsega 105 km2.

Začetek izvajanja komunalne dejavnosti v občini Dravograd, točneje v krajevni skupnosti Dravograd sega v leto 1972, ko se je začela izvajati pokopališka dejavnost za vse krajevne skupnosti v občini, urejanje zelenic, cest in odvoz odpadkov.

Za vodooskrbo je v začetku skrbelo obrtno podjetje Meža, nato krajevna skupnost Dravograd, leta 1974 je skrb za vodovod prevzelo takratno Gradbeno podjetje Dravograd, vse do leta 1981.

Leta 1981 je bilo ustanovljeno komunalno podjetje Dravograd p.o., ki se je kasneje registriralo kot Javno komunalno podjetje Dravograd d.o.o.. V letih od ustanovitve pa vse do danes je bil dosežen viden napredek pri oskrbi prebivalcev na vseh področjih izvajanja del gospodarskih javnih služb.

Dejavnost podjetja je izvajanje obveznih gospodarskih javnih služb, izbirnih javnih služb in drugih dejavnosti.

Med obvezne gospodarske javne službe spadajo:

 • Distribucija pitne vode,
 • odvajanje in čiščenje komunalne in padavinskeodpadne vode,
 • ravnanje s komunalnimi odpadki (zbiranje, prevoz in odlaganje komunalnih odpadkov),
 • javna higiena in čiščenhje javnih površin,
 • urejanje in vzdrževanje javnih poti, površin za pešce in zelenih površin,
 • urejanje in vzdrževanje pokopališč ter pogrebna dejavnost, ki obsega pogrebne storitve in oddajanje grobov.

Med izbirne gospodarske javne službe spadajo:

 • Urejanje in vzdrževanje ulic in cest, ki niso razvrščene med magistralne in regionalne ceste,
 • urejanje in vzdrževanje trga in javnih parkirišč,
 • plakatiranje, obešanje transparentov in okraševanje naselij z zastavami, novoletne okrasitve, urejanje neprometne signalizacije,
 • oskrba naselij s požarno vodo v javni rabi,
 • upravljanje in vzdrževanje komunalnih objektov in naprav,
 • javna razsvetljava v naseljih, ki obsega razsvetljavo prometnih in drugih javnih površin,
 • deratizacija in dezinfekcija.

Druge dejavnosti:

 • Izvajanje vodovodnih inštalacij v nove objekte ter sanacija starih,
 • polaganje keramike ( obnova starih kopalnicin sanitarij ),
 • izvajanje zemeljskih del s kopačem ICB ( izkopi za novogradnje, vodovod, kanalizacijo itd. ),
 • izvajanje prevozov raznega materiala.

Organi:

 • Direktor in
 • Nadzorni svet.

Direktor predstavlja in zastopa podjetje. Direktorja izbere in potrdi nadzorni svet JKP Dravograd za obdobje petih (5) let na podlagi javnega razpisa.
Nadzorni svet nadzoruje poslovanje javnega podjetja. Sestavlja ga šest članov, štiri člane imenuje in razrešuje ustanovitelj (Občina Dravograd), dva člana pa sta predstavnika zaposlenih v javnem podjetju.

Javno komunalno podjetje Dravograd d.o.o.
Meža 143,
2370 DRAVOGRAD

Telefon: 02 872 11 10
Matična številka:
5213258
Davčna številka:
72013257
TRR:
04851-0000116255 (NKBM d.d.)

elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Direkorica: Marija Slavič univ.dipl.ekon.
Vodja računovodstva:
Marija Slavič, univ.dipl.ekon.
Vodja komunalne operative:
Darko Ferk inž.kom.
Tehnična sodelavka:
Irena Petelin inž.gradb.

Dežurna služba 041 600 735

Osnovni kapital podjetja znaša 474.855,50 €. Ustanovitelj je Občina Dravograd.

Naslov podjetja

Javno komunalno podjetje Dravograd d.o.o.
Meža 143,
2370 Dravograd
E-mail: komunala@jkp-dravograd.si

Telefonske številke

Direktor podjetja: +386 (0) 2 872 11 12
Vodja komunalne operative: +386 (0) 2 872 11 13
Tehnična sodelavka: +386 (0) 2 872 11 21
Tajništvo: +386 (0) 2 872 11 10
Računovodstvo: +386 (0) 2 872 11 14