skok na glavno vsebino izjava o dostopnosti

dežurna služba: 041 600 735

Oskrba s pitno vodo

oskrba s pitno vodo

Oskrba s pitno vodo je v skladu z določbami Zakona o varstvu okolja obvezna občinska gospodarska javna služba varstva okolja. Objekti in naprave, potrebni za izvajanje te javne službe (javni vodovodi), so infrastruktura lokalnega pomena. Občina je dolžna zagotoviti izvajanje javne službe tudi skladno s predpisi, ki urejajo gospodarske javne službe.

Dejavnost oskrbe s pitno vodo pomeni zagotovitev zadostne količine kakovostne pitne vode vsem uporabnikom na iztočnih mestih. 
Javno komunalno podjetje Dravograd ima v najemu dva vodovodna sistema v lasti Občine Dravograd in sicer vodovodni sistem Dravograd – Črneče in vodovodni sistem Trbonje, ki med sabo nista povezana.
Ostali vodovodni sistemi so lokalnega značaja in zagotavljajo lokalno oskrbo z vodo za posamezna naselja v občini s katerimi JKP ne upravlja.

Že od leta 2008 občina Dravograd skupaj z občinami ob reki Dravi pripravlja projekt celovite vodooskrbe v občinah od Dravograda do Podvelke. Ta projekt predvideva širitev omrežja in povezavo v en vodovodni sistem in zagotovitev dodatne količine vode za rezervo v vodovodnem sistemu. Za povečanje vodnih količin je predvideno povečanje zmogljivosti črpališča Črneče in napajanje iz vodnih vrtin iz smeri naselja Radlje ob Dravi. Za ta namen smo že pridobili vodno dovoljenje za povečanje odvzema vode na črpališču Črneče iz 10 l/s na 30 l/s in povečanje letnih količin odvzema vode iz vodnjaka iz 30.000 m3/leto na 946.000 m3/leto.
V projektu so poleg tega zajeti tudi vsi gravitacijski vodni viri (Ojstrica in Goriški Vrh).

Predvidoma se bo projekt Drava končal v letu 2019.

Področje Oskrbe s pitno vodo je urejeno kar z nekaj predpisi, in sicer:

  • Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 - ZMetD, 66/06 - odl. US, 33/07 - ZPNačrt, 57/08 - ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15 in 30/2016) določa oskrbo s pitno vodo kot obvezno občinsko gospodarsko javno službo varstva okolja.
  • Zakon o gospodarskih javnih službah (ZGJS; Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 - ZZLPPO, 127/06 - ZJZP, 38/10 - ZUKN, 57/11) določa, da lokalna skupnost zagotovi gospodarsko javno službo.
  • Zakon o vodah (ZV-1; Uradni list RS, št. 67/02, 110/02 - ZGO-1, 2/04 - ZZdrI-A, 10/04 - Odl. US, 41/04 - ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15) v povezavi z oskrbo s pitno vodo predpisuje pravila glede vodovarstvenih območij in pridobivanja vodnih pravic.
  • Uredba o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 88/12) določa vrste nalog, ki se izvajajo v okviru storitev obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo, in nekatere pogoje za oskrbo s pitno vodo, ki se izvaja kot javna služba, ter za lastno oskrbo s pitno vodo. Uredba o oskrbi s pitno vodo določa standarde komunalne opremljenosti, ki morajo biti izpolnjeni za izvajanje javne službe, ukrepe za opravljanje javne službe (vsebino operativnega programa varstva okolja, ki se nanaša na oskrbo s pitno vodo ter obveznosti občin in izvajalcev javnih služb pri opravljanju javne službe) ter načine in pogoje oskrbe s pitno vodo, ki morajo biti izpolnjeni pri opravljanju storitev javne službe.
  • Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12) določa metodologijo za oblikovanje cen storitev oskrbe s pitno vodo.
  • Pravilnik o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15) določa zahteve, ki jih mora izpolnjevati pitna voda, z namenom varovanja zdravja ljudi pred škodljivimi učinki zaradi kakršnegakoli onesnaženja pitne vode.
  • Direktiva Sveta 98/83/ES z dne 3. novembra 1998 o kakovosti vode, namenjene za prehrano ljudi (UL L 330, 5.12.1998) določa cilj, ki je varovanje zdravja ljudi pred škodljivimi vplivi vsakršnega onesnaženja vode, namenjene za prehrano ljudi, z zagotavljanjem, da je zdravstveno ustrezna in čista.
  • Direktiva 2006/118/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2006 o varstvu podzemne vode pred onesnaženjem in poslabšanjem (UL L št. 372, 27. 12. 2006) določa, posebne ukrepe za preprečevanje in nadzorovanje onesnaževanja podzemne vode.
  • Uredbe o vodovarstvenih območjih oziroma do njihove uveljavitve veljavni občinski odloki določajo vodovarstvena območja za vodna telesa vodonosnikov, ki se uporabljajo za oskrbo prebivalcev s pitno vodo, kot tudi vodovarstvene režime in roke za prilagoditev vodovarstvenim režimom na vodovarstvenih območjih.

Kot izvajalec javne službe smo izdelali Program oskrbe s pitno vodo za Občino Dravograd, ki je izdelan po navodilih iz 25. člena Uredbe o oskrbi s pitno vodo (Ur. l. RS, št. 88/2012). Predlog programa oskrbe s pitno vodo pripravi izvajalec javne službe za obdobje štirih koledarskih let in ga posreduje občini v uskladitev najpozneje do 31. oktobra v koledarskem letu pred začetkom njegove uveljavitve. Ko je program usklajen z občino, ga odgovorna oseba izvajalca javne službe potrdi in pošlje na ministrstvo do 31. decembra v letu pred začetkom njegove veljavnosti. Potrjen program je na vpogled uporabnikom javne službe na sedežu JKP.

Nadzor nad ustreznostjo pitne vode se izvaja na dva načina: z notranjim nadzorom na osnovi sistema HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) oz. ATKKT (Analiza tveganja kritičnih kontrolnih točk) in z državnim monitoringom.
Vsa dokumentacija vodena za izvajanje sistema HACCP ter poročila o zdravstveni ustreznosti in varnosti vodooskrbe se arhivirajo na sedežu podjetja, Meža 143, 2370 Dravograd.
Kot izvajalec obvezne gospodarske javne službe imamo izdelan poseben varnostni načrt v primeru izrednih razmer.
Za zagotavljanje mikrobiološke ustreznosti pitne vode izvajamo na vseh vodovodnih sistemih redno dezinfekcijo pitne vode s kloriranjem. Vrednosti prostega klora se giblje od 0,1 do 0,3 mg/l. Po stališču Svetovne zdravstvene organizacije je smerna zdravstvena koncentracija prostega preostalega klora 5 mg na liter vode. To pomeni, da če 60 kg težak človek vsak dan zaužije 2 litra pitne vode s koncentracijo 5 mg klora na liter, to še ne predstavlja tveganja za zdravje.
Strokovno spremljanje kakovosti pitne vode, z jemanjem vzorcev in laboratorijsko preizkušanje pitne vode, izvaja Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in vodo iz Maribora.

Vse analize pitne vode so mesečno objavljene na spletni strani JKP Dravograd: www.jkp-dravograd.si

Na spletni stani Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) http://www.nijz.si , so objavljena najpogostejša vprašanja o pitni vodi.

Naša spletna stran uporablja piškotke za uspešno delovanje strani. Več si lahko preberete tukaj.
se ne strinjam
se strinjam