Ravnanje z odpadki

Javno komunalno podjetje Dravograd d.o.o. je izvajalec javne službe zbiranje komunalnih odpadkov na območju občine Dravograd na podlagi Odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Koroški regiji (Uradni list 85/2011).

Glavne naloge izvajalca gospodarske javne službe na področju zbiranja in odvoza odpadkov:

 • zbiranje in odvoz odpadkov iz gospodinjstev, ki zajema:
 • ločeno zbiranje na izvoru po sistemu mokri in suhi odpad, iz strnjene poselitve z možnostjo lastnega kompostiranja biološko razgradljivih kuhinjskih
 • odpadkov in zelenega vrtnega odpada ( v nadaljevanju biološko razgradljiva frakcija),
 • ločeno zbiranje na izvoru po sistemu suhi, mokri in biološko razgradljive frakcije na
 • območjih brez možnosti lastnega kompostiranja,
 • ločeno zbiranje na izvoru po sistemu rjava vreča (mokri odpad), rumena vreča (suhi odpad) na območju razpršene poselitve,
 • zbiranje in odvoz kosovnih odpadkov,
 • prevoz komunalnih odpadkov do mesta obdelave in predelave odpadkov oziroma določenega zbirnega mesta,
 • zbiranje in odvoz ločeno zbranih frakcij komunalnih odpadkov:
 • iz ekoloških otokov do mesta predelave
 • iz zbirnih centrov do mesta predelave (KOCEROD),
 • zbiranje nevarnih odpadkov v zbirnih centrih,
 • začasno skladiščenje odpadkov v zbirnem centru z namenom in za čas, ki je potreben, da se odpadki lahko pripravijo za prevoz do mesta, kjer se izvaja
 • nadaljnja obdelava odpadkov,
 • analitično obdelavo podatkov,
 • obveščanje in osveščanje uporabnikov.

Glavni cilji izvajalca javne komunalne službe na področju zbiranja in odvoza odpadkov:

 • zagotoviti ustrezno organiziranost izvajanja obvezne gospodarske javne službe ravnanja z odpadki, v skladu z zakonodajo in predpisi;
 • izboljšati povzročiteljem komunalnih odpadkov dostop do storitev javne službe;
 • preprečevanje nastajanja in zmanjševanje količine odpadkov, ki se odlagajo in iz katerih so izločene ločeno zbrane frakcije,
 • preprečevanje neorganiziranega odlaganja odpadkov,
 • zajetje in ločeno zbiranje odpadkov na izvoru nastanka,
 • zagotoviti v največji meri predelavo in ponovno uporabo ter recikliranje materialov
 • izločanje nevarnih odpadkov in ustrezno ravnanje z njimi,
 • izločanje biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in ustrezno ravnanje z njimi,
 • uveljavitev načela: »stroške plača povzročitelj komunalnih odpadkov«;
 • zagotoviti spremljanje količine in vrste odpadkov, glede na vir nastajanja, obveščanje in osveščanje uporabnikov javne službe ter izdelavo programov
 • ukrepov na področju ravnanja s komunalnimi odpadki.

Pregled sistema ločenega zbiranja odpadkov v občini Dravograd

SUHI ODPADKI oziroma ODPADNA KOMUNALNA EMBALAŽA

so tisti odpadki, ki jih gospodinjstva zbirajo ločeno v lastnih posodah oz. vrečkah in jih je v celoti možno obdelati. Za zbiranje s tem namenom so predvidene posode ZELENE barve velikosti 120, 240, 700 ali 1100 L in postavljene pred vsako hišo oziroma pred vsakim blokom. Odvozodpadkov se izvaja vsakih 14 dni.
Na področju, kjer je dostop s komunalnimi vozili onemogočen, se SUHI odpadki oziroma ODPADNA KOMUNALNA EMBALAŽA zbirajo v vrečkah rumene barve velikosti 120 l.

MOKRI odpadki oziroma MEŠANI KOMUNALNI ODPADKI

so tisti odpadki, ki jih ni možno neposredno izločiti na sortirnicah in gredo na MBO (mehansko biološka obdelava) in ne vsebujejo BIO odpadkov. Za zbiranje s tem namenom so predvidene posode RJAVE barve volumna (240 l). Odvoz odpadkov se izvaja vsakih 14 dni.
Na področju, kjer je dostop s komunalnimi vozili onemogočen, se MOKRI odpadki oziroma MEŠANI KOMUNALNI ODPADKI zbirajo v vrečkah rjave barve v velikosti 80 l.

BIOLOŠKI odpadki

V rjave zabojnike odlagamo kuhinjske odpadke in zeleni vrtni odpad. To so zelenjavni in sadni odpadki vseh vrst, jajčne lupine, kavna usedlina in filter vrečke, pokvarjeni prehrambeni izdelki, ostanki hrane, papirnati robčki, brisače in papirnate vrečke, vejevje, trava in listje, stara zemlja lončnic, rože in plevel, stelja malih rastlinojedih živali.
V zabojnike za biološke odpadke pa ne sodijo cigaretni ogorki, kosti, plenice in higienski vložki, mačji pesek, žvečilni gumiji, pluta (odlagamo jih med preostale odpadke), tekstil, usnje, gume (odpeljemo jih v zbirni center), zdravila, kemikalije, maščobe ali odpadno kuhinjsko olje (spadajo med nevarne odpadke) in poginule živali.
V zabojnikih se BIO odpadki zbirajo predvsem v urbanih naseljih, v vaških naseljih se bioloških odpadkov zaradi možnosti obdelave v samih gospodinjstvih (lastno kompostiranje na vrtu oziroma na gnojišču) zbirajo le izjemoma.
Najbolje je, da biološke odpadke zbiramo v papirnatih, biorazgradljivih polietilenskih ali pa biorazgradljivih vrečkah iz koruznega (ali drugega rastlinskega) škroba. Ker pod vplivom toplote in svetlobe 100-odstotno razpadejo, odpadke lahko v rjav zabojnik odvržemo skupaj z vrečko. Listje, plevel in druge vrtne odpadke neposredno odložimo v rjav zabojnik. Jedilno olje, ki smo ga uporabili za cvrtje, jedilno mast ipd. zbiramo v posebni posodi, ki jo oddamo v zbirnem centru ali v premični zbiralnici, ki po vnaprej določenem urniku stoji na različnih lokacijah v Dravogradu.
Tovornjaki biološke odpadkov odpeljejo v Regijski center za ravnanje z odpadki (KORCERO) , kjer iz njih nastaja kompost.

ODPADNA KOMUNALNA
EMBALAŽA
Embalaža naj bo prazna
in stisnjena! 
MEŠANI
KOMUNALNI ODPADKI
BIOLOŠKO
RAZGRADLJIVI ODPADKI 
1. PLASTIČNA EMBALAŽA
(plastenke, plastične vrečke in folije, plastična embalaža pralnih sredstev, plastični lončki, plastične tube, stiropor)
1. VSE VRSTE HIGIENSKIH PRIPOMOČKOV
(papirnate brisače in robčki, higienski vložki, zobne ščetke, britvice, plenice)
1. ZELENI VRTNI ODPAD
(odpadno vejevje, trava, listje, stara zemlja lončnic, rože, plevel, gnilo sadje, stelja malih rastlinojedih živali, lesni pepel)
2. KOVINSKA EMBALAŽA
(pločevinke, konzerve, aluminijasta folija, prazna kovinska embalaža sprejev in lakov ter živil, kovinske tube)
2. OSTANEK KOMUNALNIH ODPADKOV
(kosti, olupki citrusov, hišne smeti od pometanja, vrečke iz sesalnikov, manjše količine neuporabnih oblačil in obutve, odpadki iz keramike in porcelana, odpadki iz gume in usnja, celofan, lepilni trakovi, pisala, pasji in mačji iztrebki (pesek), cigaretni ogorki)
2. KUHINJSKI ODPADKI
(zelenjavni in sadni odpadki vseh vrst, jajčne lupine, kavna usedlina, filter vrečke, pokvarjeni prehrambeni izdelki, kuhani ostanki hrane)
3. SESTAVLJENA EMBALAŽA
(tetrapak embalaža od hrane in pijače, sestavljene vrečke prehrambenih izdelkov)
   
POZOR:
V zabojnik ne odlagajte papirja, papirne in kartonske embalaže ter steklene embalaže! Navedeno embalažo oddajte na ekološkem otoku ali zbirnem centru za odpadke
POZOR:
V zabojnik ne odlagajte odpadne embalaže, biološko razgradljivih odpadkov, gradbenega odpada, odpadne električne in elektronske opreme in nevarnih odpadkov.
POZOR:
V zabojnik ne odlagajte kosti, odpadnega jedilnega olja, mačjih in pasjih iztrebkov, ostankov živil, ki so obdelana s fitofarmacevtskimi sredstvi (olupki citrusov). Biološko razgradljivih odpadkov ne odlagajte v plastične vrečke, ker poslabšajo kakovost komposta.

Ločeno zbrane frakcije komunalne ODPADNE EMBALAŽE NA EKO OTOKIH

Ločeno zbrane frakcije komunalne odpadne embalaže (papir, karton in kartonska embalaža, steklo) se v celotni občini Dravograd zbirajo na ekoloških otokih. Ekološki otoki so nameščeni na predele naselja, kamor gravitira prebivalstvo, predvsem v bližino prodajaln, šol, športnih objektov, igrišč, gostišč.

Na območju občine Dravograd razpolagamo s 73 EKO OTOKI. Na vsakem EKO OTOKU so nameščene posode velikosti 1100 l ali 240 l:

 • Papir, karton in kartonska embalaža (namenske posode zelene barve z rdečim pokrovom).
 • Steklo (namenske posode zelene barve z zelenim pokrovom).

KOSOVNI ODPADKI

V akciji zbiranja kosovnih odpadkov ( bela tehnika, staro pohištvo, razna oprema, električna in elektronska oprema, stavbno pohištvo) se po predhodni najavi vrši prevzem na v naprej določenih prevzemnih mestih. Poleg tega pa jih je možno oddati v zbirnem centru Otiški Vrh. Zbirni center Otiški Vrh deluje vsak delovni dan od 8.00 do 16.00 ure, v petek do 14.00 ure, vsako prvo in tretjo soboto v mesecu od 8.00 do 12.00 ure.

NEVARNI ODPADKI

Oddaja nevarnih odpadkov (barve, laki, škropiva, zdravila, baterije, akumulatorji..) iz gospodinjstev je možna vsak delovni dan na Zbirnem centru v Otiškem Vrhu. Do prevzema nevarnih odpadkov pooblaščenim prevzemnikom se ti skladiščijo v posebnem zavarovanem prostoru.

ODPADNO JEDILNO OLJE

Odpadna jedilna olja iz gospodinjstev zbiramo vsak delovni dan na Zbirnem centru v Otiškem Vrhu, poleg tega imamo na razpolago še dva otoka za zbiranje odpadnih jedilnih olj (na območju naselij Robindvor in Meža).  V imenu JKP Dravograd d.o.o., zbira odpadno olje po klasifikacijski št. 200125 prevzemnik OK!OLJE GAŠPER KUMPREJ s. p., Ravne na Koroškem.

TEKSTIL

Tekstil v občini Dravograd zbiramo vsak delovni dan na zbirnem centru Otiški Vrh.

ODPADNA ELEKTRONSKA IN ELEKTRIČNA OPREMA

Poleg možnosti oddaje odpadne elektronske in električne opreme na Zbirnem centru, imamo v občini Dravograd nameščene tri zabojnike za prevzem OEEO na lokacijah naselja Robindvor, Meža in v Šentjanžu. Ti zabojniki so primerni za odlaganje manjših kosov EOOE (mali gospodinjski odpadki, baterije, sijalke, …)

ZBIRNI CENTER OTIŠKI VRH

Zbirni centri je mesto za prevzem določenih skupin odpadkov, predvsem kosovnih, kot so: bela tehnika, pohištvo in posteljni vložki, izrabljena električna in elektronska oprema, kovine, les, steklo, plastika, nevarni odpadki, sveče, les, gume, tekstil, gradbeni odpadki. Gre za odpadke, ki jih ne moremo odlagati v zabojnike na ekoloških otokih ali v zabojnike za odvoz komunalnih odpadkov in jih moramo sami odpeljati na mesta za prevzem. V njih so urejene posode za oddajo odpadkov po skupinah.

Ravnanje z odpadki

Vsi odpadki zbrani v Občini Dravograd se odvažajo na Koroški regijski center za ravnanje z odpadki - Javno podjetje Kocerod, družba za ravnanje z odpadki, d.o.o. Podjetje Kocerod d.o.o. je bilo ustanovljeno v letu 2012 z namenom, da zagotovi celovito izvajanje javne službe ravnanja z odpadki v celotni Koroški regiji. Pokriva 12 koroških občin oziroma cca. 74.100 prebivalcev.
Dejavnosti, ki jih izvaja Kocerod so naslednje: obdelava ali predelava mešanih komunalnih odpadkov, odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, sortiranje in obdelava ločenih zbranih frakcij za predelavo.

Sistem ločenega zbiranja odpadkov je prilagojen za nadaljnjo snovno in energetsko izrabo odpadkov in obsega:

 • sortirnico – za ročno sortiranje suhih odpadkov-odpadna komunalna embalaža (v Mislinjski Dobravi ),
 • mehansko - biološko (MBO) napravo - za obdelavo mokrih odpadkov – mešani komunalni odpadki (v Mislinjski Dobravi ),
 • kompostarno - za obdelavo bioloških odpadkov in
 • regijsko odlagališče Zmes (na Prevaljah).

Vsa odpadna komunalna embalaža, ki se izloči iz komunalnih odpadkov se brezplačno odda družbam za prevzem komunalne odpadne embalaže.

Naša spletna stran uporablja piškotke za uspešno delovanje strani. Več si lahko preberete tukaj.
se ne strinjam
se strinjam