skok na glavno vsebino izjava o dostopnosti

dežurna služba: 041 600 735

Javni razpis za imenovanje direktorja Javnega komunalnega podjetja Dravograd, d.o.o. (m/ž)

Nadzorni svet Javnega komunalnega podjetja Dravograd, d.o.o., Meža 143, 2370 Dravograd, na podlagi 15. in 28. člena Statuta Javnega komunalnega podjetja Dravograd d.o.o. z dne 14. 7. 2023, objavlja javni razpis za imenovanje

direktorja
Javnega komunalnega podjetja Dravograd, d.o.o. (m/ž)

Kraj opravljanja delovnega mesta je v Dravogradu, na naslovu Meža 143, 2370 Dravograd, kjer so uradni prostori Javnega komunalnega podjetja Dravograd, d.o.o. (v nadaljevanju: JKP Dravograd d.o.o.) ter po potrebi na terenu.

V besedilu objave uporabljeni izrazi, napisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

Naloge delovnega mesta:

 • vodi poslovanje in delo javnega podjetja,
 • zastopa javno podjetje,
 • odgovarja za zakonitost dela in za poslovni uspeh podjetja,
 • izvršuje sklepe ustanovitelja in nadzornega sveta,
 • predlaga letne programe dela in programe za obvladovanje kakovosti poslovanja podjetja,
 • ustanovitelju in nadzornemu svetu daje poročila o rezultatih poslovanja in predlaga odpravo motenj v zvezi s poslovanjem podjetja,
 • v skladu z zakonodajo predlaga sprejem cen nadzornemu svetu, ustanovitelju in državnim organom,
 • imenuje člane strokovnih komisij in delovnih skupin,
 • sprejema notranjo organizacijo podjetja in sistemizacijo delovnih mest ter druge splošne akte podjetja,
 • odloča o zaposlitvi delavcev in sklepa z njimi pogodbe o zaposlitvi ter odloča o vseh drugih pravicah in obveznostih delavcev iz delovnega razmerja, skladno z zakonom, kolektivnimi pogodbami, statutom in drugimi splošnimi akti podjetja,
 • izdaja navodila in posamične akte, ki urejajo delo in poslovanje podjetja,
 • odloča o razporeditvi oziroma o prerazporeditvi delovnega časa in o nadurnem delu,
 • je odredbodajalec in v mejah svojih pooblastil podpisuje poslovne listine, pogodbe in druge dokumente, ki se nanašajo na poslovanje podjetja,
 • sklepa pravne posle v mejah svojih pooblastil,
 • opravlja druge naloge v skladu z zakoni, kolektivnimi pogodbami, sklepi ustanovitelja in nadzornega sveta, statutom in drugimi splošnimi akti podjetja.

Za direktorja je lahko imenovana vsaka poslovno sposobna fizična oseba, ki poleg splošnih zakonskih izpolnjuje še naslednje posebne pogoje:

 • ­­da ima najmanj visoko strokovno izobrazbo (tehnične, ekonomske ali pravne smeri), pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe prve bolonjske stopnje ali raven izobrazbe, pridobljene po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi prve bolonjske stopnje;
 • da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj na vodilnih ali vodstvenih delovnih mestih;
 • da ima sposobnost organiziranja in vodenja timskega dela;
 • da predloži program strokovnega dela in razvoja javnega podjetja v mandatnem obdobju.

Za direktorja ne more biti imenovana oseba, ki:

 • je že član drugega organa vodenja ali nadzora te družbe;
 • je bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper premoženje, zoper okolje, prostor in naravne dobrine. Ta oseba ne sme biti član organa vodenja ali nadzora pet let od pravnomočnosti sodbe in dve leti po prestani kazni zapora;
 • ji je bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica, in sicer dokler traja prepoved, ali
 • ji je bilo kot članu organa vodenja ali nadzora družbe, nad katero je bil začet stečajni postopek, pravnomočno naloženo plačilo odškodnine upnikom v skladu z določbami o odškodninski odgovornosti v zakonu, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilno prenehanje, in sicer dve leti po pravnomočni sodni odločbi na plačilo odškodnine upnikom.

Kandidati morajo k prijavi na razpis priložiti naslednja dokazila:

 • življenjepis, v katerem poleg formalne izobrazbe kandidat navede tudi druga znanja in veščine, iz katerih je razvidno, da ima organizacijske, strokovne in druge sposobnosti;
 • dokazilo o izpolnjevanju pogoja glede strokovne izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila pridobljena;
 • opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj na vodilnih ali vodstvenih delovnih mestih;
 • program dela in razvojno vizijo delovanja JKP Dravograd, d.o.o., za 5- letno mandatno obdobje;
 • izjavo v skladu z drugim odstavkom 255. člena Zakona o gospodarskih družbah

(Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/12, 15/17, 22/19 – ZposS, 158/20 – ZintPK-C, 18/21, 18/23 – ZDU-10 in 75/23), da:

 • ni član drugega organa vodenja ali nadzora te družbe;
 • ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper premoženje, zoper okolje, prostor in naravne dobrine oziroma, da je v primeru obsodbe minilo pet let od pravnomočnosti sodbe in dve leti od prestane kazni zapora;
 • mu ni bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica, dokler traja prepoved;
 • mu ni bilo kot članu organa vodenja ali nadzora družbe, nad katero je bil začet stečajni postopek, pravnomočno naloženo plačilo odškodnine upnikom v skladu z določbami o odškodninski odgovornosti v zakonu, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilno prenehanje, in sicer še dve leti po pravnomočni sodni odločbi na plačilo odškodnine upnikom.
 • izjavo, da organu, ki objavlja ta javni razpis, dovoljuje pridobitev podatkov iz uradnih evidenc za namen tega razpisa. V primeru, da kandidat s tem ne soglaša, bo moral sam predložiti ustrezna dokazila.

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas  5 - letni mandat, za polni delovni čas.

Kandidati  morajo svojo vlogo skupaj z dokazili o izpolnjevanju pogojev posredovati v zaprti kuverti na naslov: Javno komunalno podjetje Dravograd, d.o.o., Meža 143, 2370 Dravograd, s pripisom: »Ne odpiraj - prijava na razpis za direktorja JKP Dravograd, d.o.o.«, in sicer v roku 15 dni. Rok za oddajo prijave prične teči naslednji dan po zadnji objavi. Razpis se objavi na Zavodu za zaposlovanje, na spletnih straneh JKP Dravograd, d.o.o., http://www.jkp-dravograd.si/ in v Uradnem listu RS.

Upoštevane bodo pravočasne in popolne prijave z zahtevanimi dokazili o izpolnjevanju pogojev in programom oziroma vizijo razvoja javnega podjetja. Izbirni postopek se opravi s kandidati, ki na podlagi predloženih dokazil izpolnjujejo razpisne pogoje.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v 15 dneh  po opravljenem izboru.

Vse informacije o izvedbi javnega razpisa se lahko pridobijo na Javnem komunalnem podjetju Dravograd, d.o.o., Meža 143, 2370 Dravograd, odgovorna oseba: Sergeja Svetec, tel. 02 87 21 111 , vsak dan med 7.00 in 13.00 uro oziroma po e-pošti: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

Nadzorni svet Javnega komunalnega podjetja Dravograd, d.o.o.        

Predsednik:
Jernej Karničnik univ. dipl. inž. grad.

Naša spletna stran uporablja piškotke za uspešno delovanje strani. Več si lahko preberete tukaj.
se ne strinjam
se strinjam