skok na glavno vsebino izjava o dostopnosti

dežurna služba: 041 600 735

Pogrebna in pokopališka dejavnost

pogrebna in pokopališka dejavnost

Konec septembra 2016 je bil v Uradnem listu (Uradni list RS, št. 62/16) objavljen Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti (ZPPDej), ki je začel veljati 15.10.2016. Zakon je na novo opredelil opravljanje te dejavnosti. V zakonu je navedeno, da je potrebno ločiti pogrebno od pokopališke dejavnosti. Pogrebna dejavnost obsega zagotavljanje 24-urne dežurne službe, ki je obvezna občinska gospodarska javna služba in se izvaja v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske javne službe ter prevoz, pripravo in upepelitev pokojnika ter pripravo in izvedbo pogreba, ki se izvaja na trgu. Pokopališka dejavnost obsega upravljanje ter urejanje pokopališč in ju zagotavlja občina.

Občine so na podlagi zakona bile dolžne sprejeti nove odloke v roku enega leta od uveljavitve zakona. Občina Dravograd je sprejela Odlok o pokopališkem redu v Občini Dravograd, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 32/2018 z dne 11.05.2018, veljati pa je začel 15 dan, to je 26.05.2018. V Zakonu je tudi napisano, da je lahko izvajalec pogrebne dejavnosti pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje pogoje, določene z Zakonom in je pridobila dovoljenje za opravljanje pogrebne dejavnosti. Dovoljenje za opravljanje pogrebne dejavnosti nam je izdalo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 04.12.2017. Dovoljenje za izvajanje 24-urne dežurne službe ni potrebno, ker je to obvezna gospodarska javna služba. V Odloku o pokopališkem redu v Občini Dravograd je za izvajalca 24-urne dežurne službe na območju občine bilo imenovano Javno komunalno podjetje Dravograd d.o.o.

V skladu z Odlokom o pokopališkem redu v Občini Dravograd, pogrebna dejavnost obsega:

 • zagotavljanje 24-urne dežurne službe, ki je obvezna občinska gospodarska javna služba,
 • prevoz, pripravo in upepelitev pokojnika ter pripravo in izvedbo pogreba, ki se izvaja kot tržna pogrebna dejavnost.

Izvajalec pogrebne dejavnosti mora izpolnjevati naslednje minimalne pogoje:

 • da je registriran za opravljanje pogrebne dejavnosti in ima, če je pravna oseba, dejavnost vpisano v ustanovitveni akt;
 • da ima zaposleni najmanj dve osebi;
 • da ima najmanj eno posebno vozilo za prevoz pokojnikov, ki se uporablja izključno v te namene;
 • da ima primerne prostore za poslovanje s strankami;
 • da zagotavlja ustrezen prostor za oskrbo pokojnikov;
 • da ima najmanj en hladilni prostor za pokojnika;
 • da ima najmanj eno transportno krsto;
 • da zagotovi ustrezno zaščito zaposlenih v zvezi s higienskimi in zaščitnimi postopki pri ravnanju s pokojniki;
 • da poda izjavo o zagotavljanju osnovnega pogreba v skladu s tretjim odstavkom 16. člena Zakona.

Pogoje za opravljanje pogrebne dejavnosti mora izvajalec pogrebne dejavnosti izpolnjevati ves čas opravljanja dejavnosti. Pogoje iz tretje in sedme alineje mora izvajalec pogrebne dejavnosti izpolnjevati le pri opravljanju storitev prevoza pokojnikov.
Izvajalec pogrebne dejavnosti si mora pridobiti dovoljenje za opravljanje pogrebne dejavnosti.

24-urna dežurna služba je obvezna občinska gospodarska javna služba, ki se izvaja v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske javne službe.

24-urna dežurna služba obsega vsak prevoz od kraja smrti do hladilnih prostorov izvajalca javne službe ali zdravstvenega zavoda zaradi obdukcije pokojnika, odvzema organov oziroma drugih postopkov na pokojniku in nato do hladilnih prostorov izvajalca javne službe, vključno z uporabo le-teh.

Pogrebna dejavnost se izvaja na trgu in obsega naslednje storitve:

 • prevoz pokojnika, ki ga ne zagotavlja 24-urna dežurna služba;
 • pripravo pokojnika;
 • upepelitev pokojnika;
 • pripravo in izvedbo pogreba.

Pokopališka dejavnost obsega upravljanje ter urejanje pokopališč in je v pristojnosti občine. Upravljavec pokopališč je oseba javnega prava, ki jo za upravljavca določi župan s svojim aktom v skladu z zakonom, ki ureja ravnanje s stvarnim premoženjem države in lokalnih skupnosti. S sklepom je županja imenovala Javno komunalno podjetje Dravograd d.o.o. za upravljavca pokopališč s sklepom številka 007-0005/2018-1.

Javno komunalno podjetje Dravograd d.o.o. je upravljavec naslednjih pokopališč:

 • Dravograd s 569 klasičnimi grobovi, 50 talnimi žarnimi grobovi in 59 zidnimi žarnimi nišami,
 • Črneče s 146 klasičnimi grobovi in 20 zidnimi žarnimi mesti,
 • Libeliče s 128 klasičnimi grobovi in 14 zidnimi žarnimi mesti,
 • Trbonje s 153 klasičnimi grobovi in 5 talnih žarnih mest,
 • Ojstrica s 78 klasičnimi grobovi,
 • Kronska Gora s 116 klasičnimi grobovi in 18 zidnimi žarnimi nišami in 5 talnimi žarnimi grobovi,
 • Šentjanž pri Dravogradu z 257 klasičnimi grobovi in žarnim zidom z 26 žarnimi nišami in 7 talnih žarnih mest.

V občini Dravograd imamo v najemu 4 poslovilne vežice, in sicer: Dravograd, Libeliče, Črneče in Trbonje.
V upravljanju JKP nista vežica v Šentjanžu in vežica na Kronski gori. Mrliška vežica v Šentjanžu in na Kronski gori je v upravljanju Krajevne skupnosti oziroma krajanov.

V 53. členu Odloka je napisano, da upravljavec prevzame v upravljanje pokopališča, mrliške vežice in ostalo pokopališko infrastrukturo najkasneje v roku dvanajstih mesecev po uveljavitvi Odloka.

V juniju 2018 smo dokončali prostor za raztros pepela, ki je na pokopališču v Dravogradu.

Letno povprečno organiziramo in izvedemo povprečno 80 pogrebov, skrbimo za urejanje okolice in odvoz odpadkov in košnjo trave in izgradnjo poti in žarnih grobov, za sedem pokopališč.

Naša spletna stran uporablja piškotke za uspešno delovanje strani. Več si lahko preberete tukaj.
se ne strinjam
se strinjam