skok na glavno vsebino izjava o dostopnosti

dežurna služba: 041 600 735

Katalog informacij javnega značaja

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

Katalog informacij javnega značaja vsebuje osnovne podatke o Javnem Komunalnem podjetju Dravograd d.o.o., o poslovodstvu družbe ter o drugih zadevah pomembnih za dostop do informacij javnega značaja.

Naziv organa: Javno komunalno podjetje Dravograd d.o.o., Meža 143, 2370 Dravograd
Matična številka: 5213258000
Identifikacijska številka za DDV: SI72013257
Šifra dejavnosti: 36.000
IBAN: SI56 0485 1000 0116 255
Odgovorna uradna oseba: Marija Slavič, univ.dipl.ekon., direktorica
Datum prve objave kataloga: 21.12.2010
Datum zadnje spremembe: 01.04.2015
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: www.jkp-dravograd.si
Druge oblike kataloga: V tiskani obliki katalog naročite na elektronskem naslovu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2. ZAKONSKA PODLAGA IN POSTOPEK ZA DOSTOP DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Zakonska podlaga za dostop do informacij javnega značaja je:

 • Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Ur.list RS, št. 24/03)
  Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dostopu do informacij javnega značaja ZDIJZ-A (Ur.list RS, št. 61/2005), ZDIJZ-B (Ur.list RS, št. 28/2006), ZDIJZ-C (Ur.list RS, št. 23/14) in ZDIJZ-D (Ur.list RS, št. 50/14)
 • Uredba o posredovanju informacij javnega značaja (Ur.list RS, št. 115/03)
 • Uredba o višini stroškov posredovanja informacij javnega značaja (Ur.list RS, št. 40/04)

Postopek za dostop do informacij javnega značaja je določen z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja. Informacija se lahko zahteva ustno ali pisno na naslov:
JAVNO KOMUNALNO PODJETJE DRAVOGRAD D.O.O., MEŽA 143, 2370 DRAVOGRAD

3. PODATKI O JAVNEM KOMUNALNEM PODJETJU DRAVOGRAD D.O.O.

Javno komunalno podjetje Dravograd je organizirano kot družba z omejeno odgovornostjo in izvaja gospodarske javne službe v skladu z odlokom na območju občine Dravograd. Za občino Dravograd je značilna reliefna razgibanost in razpršenost poseljenosti.  Občina obsega 105 km2 in ima 8978 prebivalcev, ki živijo v petih krajevnih skupnostih in sicer: Dravograd, Črneče, Libeliče, Šentjanž pri Dravogradu in Trbonje.

Javno komunalno podjetje Dravograd d.o.o. je ustanovljeno z namenom opravljanja gospodarskih javnih služb v občini Dravograd. Ustanovila ga je občina Dravograd

Javno komunalno podjetje Dravograd d.o.o. je izvajalec javnih služb na območju občine Dravograd, na naslednjih področjih:

 • oskrba s pitno vodo,
 • odvajanje in čiščenje komunalne odpadne in padavinske vode,
 • ravnanje s komunalnimi odpadki,
 • javna higiena in čiščenje javnih površin,
 • urejanje in vzdrževanje javnih poti, površin za pešce in zelenih površin,
 • pogrebna in pokopališka dejavnost.

3.1 Ustanovitev javnega podjetja

Začetek izvajanja komunalne dejavnosti v občini Dravograd, točneje v krajevni skupnosti Dravograd sega v leto 1972, ko se je začela izvajati pokopališka dejavnost za vse krajevne skupnosti v občini, urejanje zelenic, cest in odvoz odpadkov.

Za vodooskrbo je v začetku skrbelo obrtno podjetje Meža, nato krajevna skupnost Dravograd, leta 1974 je skrb za vodovod prevzelo takratno Gradbeno podjetje Dravograd, vse do leta 1981.

Leta 1981 je bilo ustanovljeno komunalno podjetje Dravograd p.o., ki se je kasneje preoblikovalo v Javno komunalno podjetje Dravograd d.o.o.. V letih od ustanovitve pa vse do danes je bil dosežen viden napredek pri oskrbi prebivalcev na vseh področjih izvajanja del gospodarskih javnih služb.

3.2 Dejavnosti javnega podjetja

Dejavnost podjetja je  izvajanje obveznih gospodarskih javnih služb, izbirnih javnih služb in drugih tržnih dejavnosti.

Med obvezne gospodarske javne službe spadajo:

 • Oskrba s pitno vodo;
 • Odvajanje in čiščenje komunalno odpadnih in padavinskih voda;
 • Ravnanje s komunalnimi odpadki (zbiranje, prevoz in odlaganje komunalnih odpadkov);
 • Javna higiena in čiščenje javnih površin;
 • Urejanje in vzdrževanje javnih poti, površin za pešce in zelenih površin;
 • 24-urna pogrebna javna služba

Med ostale javne službe, ki jih podjetje opravlja, spadajo:

 • Urejanje in vzdrževanje ulic in cest, ki niso razvrščene med magistralne in regionalne ceste;
 • Urejanje in vzdrževanje trga in javnih parkirišč;
 • Oskrba s toplotno energijo iz lokalnega omrežja, ki zajema proizvodnjo in distribucijo toplotne energije;
 • Oskrba z zemeljskim plinom iz plinovodnega omrežja ali s tekočim naftnim plinom;
 • Oskrba naselij s požarno vodo v javni rabi;
 • Plakatiranje, obešanje transparentov in okraševanje naselij z zastavami, novoletne okrasitve urejanje neprometne signalizacije;
 • Javna razsvetljava v naseljih, ki obsega razsvetljavo prometnih in drugih javnih površin;
 • Deratizacija in dezinfekcija;

3.3 Kratek opis dejavnosti

V okviru izvajanja obveznih gospodarskih javnih služb ima javno podjetje naslednje organizacijske enote:

 • OSKRBA S PITNO VODO
 • ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE
 • ZBIRANJE IN ODVOZ ODPADKOV
 • 24-URNA DEŽURNA POGREBNA JAVNA SLUŽBA
 • UREJANJE IN VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN

3.3.1 Oskrba s pitno vodo

Dejavnost vodooskrbe pomeni zagotovitev zadostne količine kakovostne pitne vode vsem uporabnikom na iztočnih mestih. Upravljamo in vzdržujemo tri oskrbne sisteme t.j. Dravograd, Črneče in Trbonje, komplet s črpališči Črneče in Trbonje in vodohrani Grad, Krajnik, Črneče in Trbonje ter vsa zajetja vode v vodooskrbnem sistemu Dravograd in Črneče.

3.3.2 Odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode

V okviru te dejavnosti izvajamo naslednje aktivnosti:

 • skrbimo za normalno vzdrževanje in obratovanje objektov in naprav javne kanalizacije ter čistilnih naprav,
 • skrbimo za razvoj in izgradnjo javne kanalizacije in za njeno nemoteno obratovanje,
 • vodimo kataster javne kanalizacije,
 • vzdržujemo javno kanalizacijo,
 • izdajamo smernice in soglasja v skladu z odlokom, tehničnim pravilnikom in drugimi predpisi,
 • nadziramo odvajanje in čiščenje odpadnih voda,
 • izvajamo in nadziramo priključke na javno kanalizacijo,
 • obračunavamo storitve kanalščine, čiščenja in drugih pristojbin, določenih s predpisi,
 • praznjenje greznic,
 • prebijanje in čiščenje kanalizacijskih cevovodov.

Trenutno imamo v upravljanju malo čistilno napravo MČN LIBELIČE (velikosti 500 PE (populacijskih enot)) in čistilno napravo ČN DRAVOGRAD (velikosti 6000 PE).

3.3.3 Zbiranje, odvoz in odlaganje odpadkov

JKP izvaja zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov v vseh 5 krajevnih skupnostih v občini Dravograd.

V Občini Dravograd in Javnem komunalnem podjetju Dravograd sledimo zahtevam predpisov EU in uredbam o ravnanju z odpadki v Sloveniji. Že nekaj let imamo izdelan program in izoblikovano vizijo ravnanja z odpadki. Vemo, da je potrebno zagotoviti in zapustiti bodočim generacijam, kar se da obvarovano in čim manj onesnaženo bivalno okolje. Tako kot v našem okoljsko naravnanem podjetju, je danes vse več tistih, ki se zavedajo, da je dosedanji način odnosa do okolja potrebno za vselej spremeniti. Dosedanje nekontrolirano odlaganje moramo in bomo spremenili tako, da bomo dosledno ločevali odpadke ter tako pokazali, da znamo in hočemo živeti v čistem okolju in našim zanamcem zapustiti kar se da neokrnjen življenjski prostor.

3.3.4 Pokopališka in pogrebna dejavnost

Javno komunalno podjetje Dravograd d.o.o. je upravljavec naslednjih pokopališč:

 • Dravograd,
 • Črneče,
 • Libeliče,
 • Trbonje,
 • Ojstrica,
 • Kronska Gora in
 • Šentjanž pri Dravogradu.

Poleg upravljanja teh pokopališč skrbimo tudi za vzdrževanje mrliške vežice Dravograd, Libeliče, Črneče in Trbonje.

4. ORGANIZACIJA DEJAVNOSTI V PODJETJU

Organigram je dostopen na povezavi.

5. ODGOVORNE OSEBE ZA DOSTOP DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Odgovorne osebe za dostop do informacij javnega značaja:

 • Marija Slavič, univ.dipl.ekon. - direktorica, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Irena Petelin, inž.gradb. - tehnična sodelavka, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Darko Ferk, komunalni inženir - vodja komunalne operative, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6. ZAKONI IN PODZAKONSKI AKTI, KI UREJAJO IZVAJANJE JAVNIH SLUŽB

Zakoni in ostali predpisi, ki urejajo izvajanje gospodarskih javnih služb:

 • Zakon o gospodarskih javnih službah - ZGJS (Ur.l. RS, št. 30/1998-ZZLPPO, 127/2006-ZJZP, 38/2010-ZUKN)
 • Zakon o varstvu okolja (Ur.l. RS, št. 41/2004 Ur.l. RS, št. 17/2006, 20/2006, 28/2006 Skl.US: U-I-51/06-5, 39/2006-UPB1, 49/2006-ZMetD, 66/2006 Odl.US: U-I-51/06-10, 112/2006 Odl.US: U-I-40/06-10, 33/2007-ZPNačrt, 57/2008-ZFO-1A, 70/2008, 108/2009)
 • Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti in o urejanju pokopališč (ZPPDUP)
 • Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Dravograd (MUV 17/1995)

7. NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANE INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA

 • Javna naročila;
 • Analiza vzorcev pitne vode;
 • Informacije o ločenem zbiranju odpadkov;
 • Cene komunalnih storitev.

8. PODATKI O POSLIH (10. a člen ZDIJZ, enajsti odstavek)

Podatki o poslih v zvezi z 10.a členom ZDIJZ, enajsti odstavek so dostopni na povezavi.

9. PODATKI O PREJEMKIH VODSTVENIH OSEB (10.a člen ZDIJZ, dvanajsti odstavek)

Podatki o prejemkih vodstvenih oseb v zvezi z 10.a členom ZDIJZ, dvanajsti odstavek so dostopni na povezavi.

10. OPIS NAČINA DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Informacije javnega značaja so dostopne na spletni strani http://www.jkp-dravograd.si.
E-naslov: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Vsi dokumenti v tiskani obliki in informacije javnega značaja so v času uradnih ur dostopni na sedežu podjetja Javno komunalno podjetje Dravograd d.o.o. Meža 143, 2370 Dravograd.

Marija Slavič, univ.dipl.ekon.
direktorica

Naša spletna stran uporablja piškotke za uspešno delovanje strani. Več si lahko preberete tukaj.
se ne strinjam
se strinjam