skok na glavno vsebino izjava o dostopnosti

dežurna služba: 041 600 735

Predstavitev

Javno komunalno podjetje Dravograd d.o.o. (v nadaljevanju JKP) je ustanovljeno z namenom opravljanja gospodarskih javnih služb (v nadaljevanju GJS) v občini Dravograd. Ustanovila ga je občina Dravograd leta 1981. Svojo dejavnost podjetje opravlja na območju občine Dravograd.

Občina Dravograd leži na stičišču treh dolin Mislinjske, Mežiške in Dravske. Meri 105 km2, ima 25 naselij, ki so v petih krajevnih skupnostih, Dravograd, Črneče, Libeliče, Šentjanž in Trbonje. Za občino je značilna reliefna razgibanost in razpršenost poseljenosti. Občina ima 8799 prebivalcev (podatek statistični urad RS na dan 01.01.2018).

Začetek izvajanja komunalne dejavnosti v občini Dravograd, točneje v krajevni skupnosti Dravograd sega v leto 1972, ko se je začela izvajati pokopališka dejavnost za vse krajevne skupnosti v občini, urejanje zelenic, cest in odvoz odpadkov. Za vodooskrbo je v začetku skrbelo obrtno podjetje Meža, nato krajevna skupnost Dravograd, leta 1974 je skrb za vodovod prevzelo takratno Gradbeno podjetje Dravograd, vse do leta 1981. Leta 1981 je bilo ustanovljeno komunalno podjetje Dravograd p.o., ki se je kasneje registriralo kot Javno komunalno podjetje Dravograd d.o.o.. V letih od ustanovitve pa vse do danes je bil dosežen viden napredek pri oskrbi prebivalcev na vseh področjih izvajanja del gospodarskih javnih služb.

Dejavnost podjetja je izvajanje obveznih gospodarskih javnih služb, drugih gospodarskih javnih služb in drugih dejavnosti.

Med obvezne gospodarske javne službe varstva okolja spadajo:

 • oskrba s pitno vodo,
 • odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,
 • urejanje in čiščenje javnih površin ter
 • zagotavljanje 24-urne dežurne službe na pogrebni dejavnosti.

Med druge gospodarske javne službe spadajo:

 • urejanje in vzdrževanje ulic in cest, ki niso razvrščene med magistralne in regionalne ceste,
 • urejanje in vzdrževanje trga in javnih parkirišč,
 • plakatiranje, obešanje transparentov in okraševanje naselij z zastavami, novoletne okrasitve, urejanje neprometne signalizacije,
 • oskrba naselij s požarno vodo v javni rabi,
 • upravljanje in vzdrževanje komunalnih objektov in naprav,
 • deratizacija in dezinfekcija.

Druge dejavnosti:

 • Izvajanje vodovodnih inštalacij v nove objekte ter sanacija starih,
 • Razna gradbena dela,
 • izvajanje zemeljskih del s kopačem ICB ( izkopi za novogradnje, vodovod, kanalizacijo itd.),
 • izvajanje prevozov raznega materiala.

Osnovna naloga JKP Dravograd je:

 • skrb za odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,
 • izvajanje pokopališke in pogrebne dejavnosti na sedmih pokopališčih v občini Dravograd (Dravograd, Libeliče, Črneče, Trbonje, Ojstrica, Šentjanž in Sv. Peter),
 • urejanje in vzdrževanje občinskih cest, zelenic in ostalih javnih površin.

Poslanstvo JKP je kvalitetna oskrba občanov na področju izvajanja obveznih gospodarskih javnih služb (GJS) in drugih komunalnih storitev, ker so le-te življenjskega pomena in povečujejo kvaliteto bivanja.

Storitve, ki jih podjetje opravlja in jih bo opravljalo tudi v bodoče so:

 • odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode in odpadnih vod s streh,
 • čiščenje grezničnih gošč iz greznic in malih komunalnih čistilnih naprav,
 • zbiranje in odvoz komunalnih in biološko razgradljivih odpadkov,
 • pogrebna in pokopališka dejavnost,
 • zimsko in letno vzdrževanje cest ter
 • druge storitve (upravljanje in pridobivanje del na trgu).

Vodstvo s svojim delovanjem skrbi za čisto in zdravo okolje v skladu z zakonodajo, zaposlenim pa nudi dolgoročno prijazno, ustvarjalno in varno okolje. Naše podjetje želi, da bi odnos do okolja postal normalen del naše kulture.

Organi podjetja, upravljanje in način odločanja

Organi podjetja so:

 • direktor,
 • nadzorni svet.

Direktor na lastno odgovornost vodi posle podjetja, zastopa podjetje in je odgovoren za zakonito delo podjetja. Direktorja izbere in potrdi nadzorni svet JKP Dravograd za obdobje petih (5) let na podlagi javnega razpisa.

Direktor je za svoje delo odgovoren ustanovitelju in nadzornemu svetu. O svojem delu in delu podjetja poroča direktor ustanovitelju in nadzornemu svetu.

Nadzorni svet

Poslovanje podjetja nadzoruje nadzorni svet. Nadzorni svet sestavlja šest članov. Od tega so štirje člani predstavniki ustanovitelja in dva člana predstavnika delavcev. Člane predstavnikov ustanovitelja imenuje in odpokliče ustanovitelj, člana predstavnika delavcev pa zbor delavcev podjetja. Člani nadzornega sveta, ki jih je imenoval ustanovitelj, so za svoje delo odgovorni ustanovitelju. Člani nadzornega sveta sprejmejo poslovnik o delu nadzornega sveta z večino glasov vseh članov. Člani nadzornega sveta se imenujejo za dobo štirih let in so lahko ponovno imenovani.

Osnovni podatki o podjetju

Podatki
Ime podjetja: Javno komunalno podjetje Dravograd d.o.o.
Naslov: Meža 143, 2370 Dravograd
Telefon: 02 872 11 10
Fax: 02 872 11 29
Matična številka podjetja: 5213258
Davčna številka podjetja: 72013257
ID št. za DDV: SI72013257
Številka transakcijskega računa: SI56 0485 1000 0116 255
Naslov spletne strani: www.jkp-dravograd.si
Naslov elektronske pošte: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Vrednost celotnega kapitala: 771.386,91 eur
Vrednost osnovnega kapitala: 602.855,00 eur
Lastniška struktura: 100 % v lasti občine Dravograd
Organi podjetja: Direktor in nadzorni svet
Nadzorni svet Jernej Karničnik – predsednik
Davorin Proje – član
Dušan Ferenčak – član
Ervin Kodrun – član
Vinko Krajnc – član
Bojan Zavec – član
Direktor podjetja: mag. Janko Šteharnik
Naša spletna stran uporablja piškotke za uspešno delovanje strani. Več si lahko preberete tukaj.
se ne strinjam
se strinjam